Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SIN BY MANNEI SISTERS

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy SIN BY MANNEI SISTERS, zwany dalej: „Sklepem”, działający podadresem internetowymhttp://www.sinbymannei.com prowadzony jest przez Ines Mannei-Lech, zwaną dalej „Sprzedawcą”, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ines Mannei-Lech,
adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 26B, lok. 102, 60-751 Poznań, NIP 7831663209, REGON 367311885,
2. Sprzedawca podaje:
a. adres poczty elektronicznej przeznaczony do kontaktów z nim: help@sinbymannei.com,
b. adres do korespondencji, na który można przesyłać wszelką, pisemną korespondencję kierowaną do Sprzedawcy, w tym zgłaszać między innymi pisemne reklamacje dotyczące Towarów, przesyłać zwroty: ul. Wyspiańskiego 26b/102, 60-751 Poznań

3. Dane teleadresowe, o jakich mowa w ustępach poprzedzających stanowią dane umożliwiające szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawcą.
4. Sklep stanowi platformę teleinformatyczną służącą do składania i przyjmowania zamówień na prezentowane w jej ramach towary, do korzystania z której wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie informacji i przeglądanie ich na ekranie komputera lub innego urządzenia służącego do wyświetlania treści stron WWW.
5. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności prawa i obowiązki
kupujących i Sprzedawcy.

§2. Warunki dotyczące sprzedaży Towarów
1. Sprzedawca za pośrednictwem sieci Internet w ramach Sklepu oferuje sprzedaż towarów, w tym w szczególności biżuterii, zwanych dalej: „Towarami” a także usługę, zwaną dalej „Usługą”, polegającą na udostępnianiu, w formie wiadomości email, za zgodę odbiorcy, treści przygotowywanego przez Sprzedawcę newslettera.
2. Biżuteria oferowana w sklepie jest wykonywana ręcznie, w związku z czym każdy pojedynczy egzemplarz biżuterii jest unikatowy.
3. Stroną umów zawieranych z Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą lub świadczeniem Usługi realizowanymi w Sklepie, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, zwana w Regulaminie: „Klientem”.
4. Sprzedawca przyjmuje zamówienia dotyczące Towarów, zwane dalej „Zamówieniami”, za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stroniehttp://sinbymannei.com. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, o ile co innego nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, co może dotyczyć w szczególności ograniczeń handlu w niedzielę lub święta, przy czym na dzień wejścia w życie Regulaminu, brak jest takich ograniczeń. By złożyć Zamówienie należy dodać wybrany Towar lub Towary do „koszyka”, wypełnić formularz Zamówienia oraz zaakceptować Regulamin. Zamówienia składane są w Sklepie poprzez użycie przycisku opisanego „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie ww. przycisku jest
równoznaczne z zawarciem umowy.
5. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia poprzez użycie przycisku opisanego „Zamawiam i płacę”, Klient jest informowany w szczególności o głównych cechach
świadczenia, co obejmuje w szczególności nazwę zamówionego Towaru, łącznej kwocie do zapłaty, obejmującej cenę Towaru i koszty dostarczenia Towaru będącego przedmiotem Zamówienia do Klienta.
6. Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, przyjmuje ofertę Klienta – potwierdza zawarcie umowy wysyłając email na podany przez Klienta adres, przesyłając jednocześnie informację o głównych cechach świadczenia, o jakiej mowa w ust. 4 powyżej oraz treść Regulaminu, czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
7. Sprzedawca realizuje Zamówienia (dostarcza zamówione Towary) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na terytorium wybranych krajów, których lista dostępna jest dla Klienta w trakcie składania Zamówienia.
8. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówione Towary na następujące sposoby:
a. za pomocą systemu płatności elektronicznych Tpay.com, prowadzonego przez spółkę:
Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (Tpay.com to serwis zewnętrzny, dzięki któremu można płacić w Sklepie, kartą debetową lub kredytową lub tzw. przelewem szybkim. Przelew szybki polega na tym, że podczas składania Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę swojego banku, loguje się i otrzymuje do zaakceptowania hasłem formularz przelewu. Klient nie musi podawać żadnych dodatkowych informacji. Jednocześnie niezwłocznie po wykonaniu takiego przelewu Sklep otrzymuje informację, że Zamówienie jest opłacone),
b. za pomocą systemu płatności PayPal, prowadzonego przezPayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.
9. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia po otrzymaniu od operatora systemu płatności potwierdzenia zapłaty.
10. Do każdego zamówienia złożonego przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego Sprzedawca wystawia paragon fiskalny.
11. Jeśli złożone przez Klienta Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z uwagi na niedostępność Towaru objętego Zamówieniem, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, a kwota wpłacona na poczet ceny sprzedaży Towaru i kosztów dostawy
zostanie mu niezwłocznie zwrócona.

§ 3 Ceny
1. Ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
2. Cena brutto podana przy Towarze przy składaniu Zamówienia, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

3. Aktualna informacja o kosztach dostawy oraz sposobach płatności dostępna jest w chwili wyboru przez Klienta sposobu dostawy Towaru i sposobu płatności, tj. przed złożeniem Zamówienia.

§ 4 Warunki dostawy Towaru
1. Towary wysyłane są przez Sprzedawcę niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia. Standardowy, prognozowany czas dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podawany jest w Sklepie obok prezentacji Towaru. W każdym przypadku Sklep dokłada starań by Towar został dostarczony do Klienta w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od chwili rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
2. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem przedsiębiorców trudniących się zawodowo dostarczaniem przesyłek kurierskich, przy czym Sprzedawca kierując się koniecznością zapewnienia optymalnej jakości usługi kurierskiej i jej ceny wybrał dla poszczególnych krajów do których realizuje dostawy różne przedsiębiorstwa kurierskie.

§ 5. Usługi
1. Sprzedawca umożliwia Klientom, korzystanie z usługi dostępu do newslettera przygotowywanego przez Sprzedawcę.
2. Korzystanie z usługi dostępu do newslettera jest dobrowolne i nieodpłatne i wymaga:
a. podania adresu email,
b. wyrażenia zgody na otrzymywania informacji handlowych na podany adres email.
3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi dostępu do newslettera następuje w chwili podania adresu email w formularzu dostępnym w Sklepie i uruchomieniu linka ukrytego pod przyciskiem „Zapisz się”.
4. Odbiorca usługi dostępu do newslettera może w każdej chwili rozwiązać umowę, o jakiej mowa w ust. 3 powyżej, przesyłając mailowo lub pisemnie żądanie zaprzestania przesyłania wiadomości w ramach newslettera.

§ 6. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 roku poz. 827 z późn. zm.), każdy Klient, który nabył w Sklepie Towar jako konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może, w terminie 14 dni, odstąpić od umowy
sprzedaży Towaru na zasadach i w sposób określony w informacji stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.
2. By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy zapoznać się i postępować zgodnie z treścią informacji stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Sprzedawca udostępnia formularz odstąpienia od umowy, którego wzór objęty jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu. W celu odstąpienia od umowy Klient może
skorzystać z formularza.
4. Sprzedawca zwraca się z prośbą, by wraz ze zwracanym w związku z odstąpieniem od umowy Towarem, Klient przesłał kopię lub oryginał dowodu zakupu (paragonu).
5. Sprzedawca oświadcza, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do Towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, co dotyczy w szczególności oferowanych w Sklepie kolczyków, których użycie wiąże się z ryzykiem bezpośredniego kontaktu z krwią użytkownika, co ze względów higienicznych i ochronę zdrowia powoduje, że ponowna ich sprzedaż jest niemożliwa.

§ 7. Reklamacje
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad fizycznych i prawnych. Wada fizyczna polega w szczególności na niezgodności Towaru z umową, polegającej w szczególności na:
a. braku właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. braku właściwości Towaru, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym w szczególności w opisie zamieszczonym w Sklepie,
c. nienadawaniu się Towaru do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, w przypadku gdy Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru,
d. wydaniu Towaru Klientowi w stanie niezupełnym.
2. Jeżeli Towar ma wady, które tkwiły w nim w chwili otrzymania przez Klienta Towaru lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania wraz z pisemną reklamacją, pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2. Regulaminu, przy
czym koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Sprzedawca prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz dokument lub jego kopię potwierdzający zakup (paragon). Sprzedawca
zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację.
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru tkwiące w nim w chwili wydania lub wynikłe z okoliczności tkwiących w Towarze w chwili wydania, jeżeli wady te zostały wykryte w okresie dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru do Klienta.
4. Klient może żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad albo dokonania jego naprawy, a także od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny, jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje wymiany albo naprawy.
5. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych uciążliwości dla Klienta.
6. Jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie usunie wady lub nie wymieni Towaru na wolny od wad, Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Postanowienie nie znajduje
zastosowania w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z mechaniczne uszkodzenia Towaru, jeżeli nie tkwiły w nim w momencie otrzymania Towaru przez Klienta lub nie powstały w wyniku wad tkwiących w Towarze w momencie otrzymania Towaru przez Klienta. Stwierdzenie takich mechanicznych uszkodzeń będzie stanowiło podstawę do odmowy uznania reklamacji za
zasadną.

8. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na Reklamację złożoną przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni.
9. Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadach określonych powyżej:
a. w stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia Towaru, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 roku
od dnia wykrycia wady,
b. w stosunku do Klientów niebędących konsumentami, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady.
10. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada Towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.
11. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności w przypadku gdy Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, W tym celu, Klient może według swojego wyboru:
a. zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
b. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,
c. zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
który w imieniu Klienta może wystąpić do Sprzedawcy w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Klienta wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy.
12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z określonych w ppkt a) – c) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

§ 8. Dane osobowe, prywatność
Wszelkie informacje o ochronie danych osobowych i prywatności są dostępne tutaj: Polityka prywatności.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca ma prawo do zmiany oferty Towarów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, w tym programów lojalnościowych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów Zamówienia.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod adresem http://www.sinbymannei.com/strona/regulamin i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia nowego Regulaminu na stronie http://www.sinbymannei.com/strona/regulamin, z tym zastrzeżeniem, że zmiany są wiążące dla Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o ile je zaakceptują. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian; takie Zamówienia Klienta będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
4. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na
podstawie lub w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu, strony starać się będą
rozstrzygać ugodowo. W przypadku braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał polski sąd
powszechny, właściwy miejscowo dla Sprzedawcy, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest
platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
6. Każdy użytkownik Internetu może pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony
internetowejhttp://www.sinbymannei.com/strona/regulamin i zapisać go na własnym nośniku.
7. Właściwym dla stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, w takim zakresie, w jakim możliwość stosowania tego prawa nie została wyłączona lub ograniczona normami prawa stanowionego przez organy Unii Europejskiej lub normami umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
8. Odpowiedzialność Sprzedawca w stosunku od Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ograniczona jest do odpowiedzialności z tytułu rzeczywiści poniesionej szkody z ograniczeniem kwotowym do zapłaconej ceny za Towar.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

Sklep
Szukaj
Wishlist