Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SIN BY MANNEI SISTERS

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy SIN BY MANNEI SISTERS, zwany dalej: „Sklepem”, działający pod
adresem internetowymhttp://www.sinbymannei.com prowadzony jest przez Ines Mannei-Lech,
zwaną dalej „Sprzedawcą”, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ines Mannei-Lech,
adres: ul. Stanisława Wyspiańskiego 26B, lok. 102, 60-751 Poznań, NIP 7831663209,
REGON 367311885,
2. Sprzedawca podaje:
a. adres poczty elektronicznej przeznaczony do kontaktów z
nim: help@sinbymannei.com,
b. adres do korespondencji, na który można przesyłać wszelką, pisemną korespondencję
kierowaną do Sprzedawcy, w tym zgłaszać między innymi pisemne reklamacje
dotyczące Towarów, przesyłać zwroty:

 ul.Wyspiańskiego 26b/102, 60-751 Poznań


3. Dane teleadresowe, o jakich mowa w ustępach poprzedzających stanowią dane
umożliwiające szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawcą.
4. Sklep stanowi platformę teleinformatyczną służącą do składania i przyjmowania zamówień
na prezentowane w jej ramach towary, do korzystania z której wymagane jest: połączenie z
siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie informacji i
przeglądanie ich na ekranie komputera lub innego urządzenia służącego do wyświetlania
treści stron WWW.
5. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności prawa i obowiązki
kupujących i Sprzedawcy.

§2. Warunki dotyczące sprzedaży Towarów
1. Sprzedawca za pośrednictwem sieci Internet w ramach Sklepu oferuje sprzedaż towarów, w
tym w szczególności biżuterii, zwanych dalej: „Towarami” a także usługę, zwaną dalej
„Usługą”, polegającą na udostępnianiu, w formie wiadomości email, za zgodę odbiorcy,
treści przygotowywanego przez Sprzedawcę newslettera.
2. Biżuteria oferowana w sklepie jest wykonywana ręcznie, w związku z czym każdy
pojedynczy egzemplarz biżuterii jest unikatowy.
3. Stroną umów zawieranych z Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą lub świadczeniem Usługi
realizowanymi w Sklepie, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności
prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo
ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność
prawną, zwana w Regulaminie: „Klientem”.
4. Sprzedawca przyjmuje zamówienia dotyczące Towarów, zwane dalej „Zamówieniami”, za
pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stroniehttp://sinbymannei.com.
Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, o ile co innego nie
wynika z przepisów powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
prawa, co może dotyczyć w szczególności ograniczeń handlu w niedzielę lub święta, przy

czym na dzień wejścia w życie Regulaminu, brak jest takich ograniczeń. By złożyć
Zamówienie należy dodać wybrany Towar lub Towary do „koszyka”, wypełnić formularz
Zamówienia oraz zaakceptować Regulamin. Zamówienia składane są w Sklepie poprzez
użycie przycisku opisanego „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie ww. przycisku jest
równoznaczne z zawarciem umowy.
5. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia poprzez użycie przycisku opisanego
„Zamawiam i płacę”, Klient jest informowany w szczególności o głównych cechach
świadczenia, co obejmuje w szczególności nazwę zamówionego Towaru, łącznej kwocie do
zapłaty, obejmującej cenę Towaru i koszty dostarczenia Towaru będącego przedmiotem
Zamówienia do Klienta.
6. Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, przyjmuje ofertę Klienta - potwierdza
zawarcie umowy wysyłając email na podany przez Klienta adres, przesyłając jednocześnie
informację o głównych cechach świadczenia, o jakiej mowa w ust. 4 powyżej oraz treść
Regulaminu, czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach
konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
7. Sprzedawca realizuje Zamówienia (dostarcza zamówione Towary) na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na terytorium wybranych krajów, których
lista dostępna jest dla Klienta w trakcie składania Zamówienia.
8. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówione Towary na następujące
sposoby:
a. za pomocą systemu płatności elektronicznych Tpay.com, prowadzonego przez spółkę:
Krajowy Intgrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (Tpay.com to serwis zewnętrzny,
dzięki któremu można płacić w Sklepie, kartą debetową lub kredytową lub tzw.
przelewem szybkim. Przelew szybki polega na tym, że podczas składania Zamówienia
Klient zostaje przekierowany na stronę swojego banku, loguje się i otrzymuje do
zaakceptowania hasłem formularz przelewu. Klient nie musi podawać żadnych
dodatkowych informacji. Jednocześnie niezwłocznie po wykonaniu takiego przelewu
Sklep otrzymuje informację, że Zamówienie jest opłacone),
b. za pomocą systemu płatności PayPal, prowadzonego przezPayPal (Europe) S.à r.l. &
Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.
9. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia po otrzymaniu od operatora systemu
płatności potwierdzenia zapłaty.
10. Do każdego zamówienia złożonego przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego Sprzedawca wystawia paragon fiskalny.
11. Jeśli złożone przez Klienta Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z uwagi na
niedostępność Towaru objętego Zamówieniem, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie
poinformowany, a kwota wpłacona na poczet ceny sprzedaży Towaru i kosztów dostawy
zostanie mu niezwłocznie zwrócona.

§ 3 Ceny
1. Ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
2. Cena brutto podana przy Towarze przy składaniu Zamówienia, jest wiążąca w chwili złożenia
przez Klienta Zamówienia.

3. Aktualna informacja o kosztach dostawy oraz sposobach płatności dostępna jest w chwili
wyboru przez Klienta sposobu dostawy Towaru i sposobu płatności, tj. przed złożeniem
Zamówienia.

§ 4 Warunki dostawy Towaru
1. Towary wysyłane są przez Sprzedawcę niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia.
Standardowy, prognozowany czas dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
podawany jest w Sklepie obok prezentacji Towaru. W każdym przypadku Sklep dokłada
starań by Towar został dostarczony do Klienta w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od
chwili rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
2. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem przedsiębiorców trudniących się
zawodowo dostarczaniem przesyłek kurierskich, przy czym Sprzedawca kierując się
koniecznością zapewnienia optymalnej jakości usługi kurierskiej i jej ceny wybrał dla
poszczególnych krajów do których realizuje dostawy różne przedsiębiorstwa kurierskie.

§ 5. Usługi
1. Sprzedawca umożliwia Klientom, korzystanie z usługi dostępu do newslettera
przygotowywanego przez Sprzedawcę.
2. Korzystanie z usługi dostępu do newslettera jest dobrowolne i nieodpłatne i wymaga:
a. podania adresu email,
b. wyrażenia zgody na otrzymywania informacji handlowych na podany adres email.
3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi dostępu do newslettera następuje w chwili podania
adresu email w formularzu dostępnym w Sklepie i uruchomieniu linka ukrytego pod
przyciskiem „Zapisz się”.
4. Odbiorca usługi dostępu do newslettera może w każdej chwili rozwiązać umowę, o jakiej
mowa w ust. 3 powyżej, przesyłając mailowo lub pisemnie żądanie zaprzestania przesyłania
wiadomości w ramach newslettera.
§ 6. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014
roku poz. 827 z późn. zm.), każdy Klient, który nabył w Sklepie Towar jako konsument w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może, w terminie 14 dni, odstąpić od umowy
sprzedaży Towaru na zasadach i w sposób określony w informacji stanowiącychzałącznik
nr 2 do Regulaminu.
2. By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy zapoznać się i postępować
zgodnie z treścią informacji stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Sprzedawca udostępnia formularz odstąpienia od umowy, którego wzór objęty
jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu. W celu odstąpienia od umowy Klient może
skorzystać z formularza.
4. Sprzedawca zwraca się z prośbą, by wraz ze zwracanym w związku z odstąpieniem od
umowy Towarem, Klient przesłał kopię lub oryginał dowodu zakupu (paragonu).
5. Sprzedawca oświadcza, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do
Towarów,dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów

higienicznych, co dotyczy w szczególności oferowanych w Sklepie kolczyków, których
użycie wiąże się z ryzykiem bezpośredniego kontaktu z krwią użytkownika, co ze względów
higienicznych i ochronę zdrowia powoduje, że ponowna ich sprzedaż jest niemożliwa.

§ 7. Reklamacje
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad fizycznych
i prawnych. Wada fizyczna polega w szczególności na niezgodności Towaru z umową,
polegającej w szczególności na:
a. braku właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. braku właściwości Towaru, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym w
szczególności w opisie zamieszczonym w Sklepie,
c. nienadawaniu się Towaru do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy
zawarciu umowy, w przypadku gdy Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego
przeznaczenia Towaru,
d. wydaniu Towaru Klientowi w stanie niezupełnym.
2. Jeżeli Towar ma wady, które tkwiły w nim w chwili otrzymania przez Klienta Towaru lub
został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania wraz z
pisemną reklamacją, pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2. Regulaminu, przy
czym koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Sprzedawca prosi Klientów, aby reklamacja
obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia
reklamacji oraz dokument lub jego kopię potwierdzający zakup (paragon). Sprzedawca
zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji. Ewentualne
dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro
Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta
reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację.
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru tkwiące w nim w chwili wydania lub
wynikłe z okoliczności tkwiących w Towarze w chwili wydania, jeżeli wady te zostały wykryte
w okresie dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru do Klienta.
4. Klient może żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad albo dokonania jego
naprawy, a także od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny, jeżeli Sprzedawca nie
zaproponuje wymiany albo naprawy.
5. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy lub usunąć wadę w rozsądnym
czasie bez nadmiernych uciążliwości dla Klienta.
6. Jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie usunie
wady lub nie wymieni Towaru na wolny od wad, Klient jest uprawniony do złożenia
oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Postanowienie nie znajduje
zastosowania w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z mechaniczne uszkodzenia Towaru, jeżeli nie
tkwiły w nim w momencie otrzymania Towaru przez Klienta lub nie powstały w wyniku wad
tkwiących w Towarze w momencie otrzymania Towaru przez Klienta. Stwierdzenie takich
mechanicznych uszkodzeń będzie stanowiło podstawę do odmowy uznania reklamacji za
zasadną.

8. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na Reklamację złożoną przez Klienta będącego
konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania, w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni.
9. Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadach określonych powyżej:
a. w stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia
Towaru, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 roku
od dnia wykrycia wady,
b. w stosunku do Klientów niebędących konsumentami, jeżeli wada zostanie stwierdzona
przed upływem 2 lat, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany niezwłocznie, nie
później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady.
10. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego, Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada Towaru niezwłocznie po
jego otrzymaniu.
11. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń, w szczególności w przypadku gdy Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z
oczekiwaniami Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
W tym celu, Klient może według swojego wyboru:
a. zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o
wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu,
b. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,
c. zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
który w imieniu Klienta może wystąpić do Sprzedawcy w celu ugodowego zakończenia
sporu lub na rzecz Klienta wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy.
12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z określonych w
ppkt a) - c) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich)
rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych
należy ochrona praw konsumentów.

§ 8. Dane osobowe, prywatność
Wszelkie informacje o ochronie danych osobowych i prywatności są dostępne tutaj: Polityka
prywatności.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca ma prawo do zmiany oferty Towarów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania
akcji promocyjnych, w tym programów lojalnościowych, co nie będzie miało żadnego wpływu
na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów Zamówienia.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod
adresemhttp://www.sinbymannei.com/strona/regulamin i obowiązuje przez czas
nieoznaczony.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia nowego Regulaminu na
stroniehttp://www.sinbymannei.com/strona/regulamin, z tym zastrzeżeniem, że zmiany są

wiążące dla Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
o ile je zaakceptują. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia złożone przez
Klienta przed datą wejścia w życie takich zmian; takie Zamówienia Klienta będą realizowane
na zasadach dotychczasowych.
4. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na
podstawie lub w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu, strony starać się będą
rozstrzygać ugodowo. W przypadku braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał polski sąd
powszechny, właściwy miejscowo dla Sprzedawcy, przy czym to postanowienie nie
ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu obowiązujących
w Rzeczpospolitej Polskiej przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Sprzedawca informuje, że pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest
platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
6. Każdy użytkownik Internetu może pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony
internetowejhttp://www.sinbymannei.com/strona/regulamin i zapisać go na własnym
nośniku.
7. Właściwym dla stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo
Rzeczpospolitej Polskiej, w takim zakresie, w jakim możliwość stosowania tego prawa nie
została wyłączona lub ograniczona normami prawa stanowionego przez organy Unii
Europejskiej lub normami umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
stroną.
8. Odpowiedzialność Sprzedawca w stosunku od Klientów nie będących konsumentami w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ograniczona jest do odpowiedzialności z tytułu
rzeczywiści poniesionej szkody z ograniczeniem kwotowym do zapłaconej ceny za Towar.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium